A.T.S.A | Assessoria Fiscal, Jurídica i Econòmica
 • ESPAÑOL
 • CATALÀ
93 218 26 12 - 972 20 37 00
Seminari Intern Girona. Novetats informatives - Reforma Fiscal. 06/10/2015.

SEMINARI INTERN ATSA GIRONA. FIGUERES 06/10/2015

 1. NORMATIVA
 • BOE - Ordre HAP / 1741/2015, de 31 de juliol, per la qual es fixa el sistema de compensació per despeses en concepte de dietes, desplaçaments i altres anàlegs, per als màxims responsables i directius del sector públic estatal amb contractes mercantils o de alta direcció.
 • BOE - Resolució de 29 de juliol de 2015, de la Direcció general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 16 de desembre de 2011, per la qual s'estableix el procediment per a efectuar a través d’Internet l'embargament de diners en comptes a la vista obertes en entitats de crèdit els saldos es trobin total o parcialment pignorats i d'aquelles altres la titularitat correspongui a deutors en situació concursal.
 • BOE - Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
 • BOE - Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012 - Catalunya.
 • BOE - Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
 • BOE - Ordre HAP / 1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l'Ordre HAP / 492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i l'Ordre HAP / 1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.
 • DOGC - LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 • DOGC - LLEI 19/2015, del 29 de juliol, d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida en el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya.
 • DOGC - ORDRE EMO / 239/2015, de 24 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO / 347/2014, de 26 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2015 (DOGC núm. 6762, de 2014.02.12).
 • DOGC - ORDRE EMO / 229/2015, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i es fa pública la convocatòria corresponent per a la línia Emprèn 2015.
 • BOE - Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.
 • BOE - Reial Decret 708/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reglaments generals en l'àmbit de la Seguretat Social per a l'aplicació i desenvolupament de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social, i d'altres disposicions legals.
 • BOE - Resolució de 14 de juliol de 2015, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'habilita el pagament de liquidacions practicades per l'administració a través de la seu electrònica de l'Agència, mitjançant el sistema de signatura no avançada amb clau d'accés a un registre previ (sistema Cl @ veu PIN).
 • DOGC - LLEI 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012.
 • DOGC - LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
 • DOGC - DECRET 163/2015, de 21 de juliol, de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació i de modificació dels decrets 86 / 2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març, i 397/2011, de 11 d'octubre, pels quals s'aproven diferents reglaments en matèria de joc.
 • BOE - Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • BOE - Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.
 • BOE - Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes.
 • DOGC - LLEI 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives.
 • BOE - Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • BOE - Instrucció d'1 de juliol de 2015, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, sobre mecanismes de seguretat dels fitxers electrònics que continguin llibres dels empresaris presentats a legalització en els registres mercantils i altres qüestions relacionades.
 • BOE - Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
 • BOE - Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària.
 • DOGC - ORDRE ECO / 194/2015, de 17 de juny, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 500, de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques.
 • BOE - Ordre ESS / 1249/2015, de 19 de juny, per la qual s'amplia el termini que preveu la disposició transitòria vuitena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, relativa als contractes per a la formació i l'aprenentatge.
 • BOE - Ordre ESS / 1222/2015, de 22 de juny, per la qual es regula el tauler d'anuncis de la Seguretat Social.
 • BOE - Resolució de 13 de maig de 2015, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifica la de 16 de juliol de 2004, sobre determinació de funcions en matèria de gestió recaptatòria de la Seguretat Social.
 • BOE - Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
 • BOE - Ordre HAP / 1230/2015, de 17 de juny, per la qual s'aprova el model 411 "Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit. Autoliquidació" i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació i es modifica l'Ordre HAP / 2178/2014, de 18 de novembre, per la qual s'aprova el model 410 de pagament a compte de l'Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació; i es modifiquen altres normes tributàries.
 • DOGC - LLEI 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
 • BOE - Reial Decret 417/2015, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de les empreses de treball temporal.
 • BOE - Ordre ESS / 1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.
 • BOE - Reial Decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials.
 • BOE - Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva 2015, 2016 i 2017.
 • BOE - Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió.
 • BOE - Ordre HAP / 1090/2015, de 10 de juny, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre HAP / 723/2015, de 23 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2014 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.
 • BOE - Reial Decret 421/2015, de 29 de maig, pel qual es regulen els models d'estatuts-tipus i d'escriptura pública estandarditzats de les societats de responsabilitat limitada, s'aprova model d'estatuts-tipus, es regula l'Agenda Electrònica Notarial i la Borsa de denominacions socials amb reserva.
 • BOE - Ordre ECC / 1087/2015, de 5 de juny, per la qual es regula l'obtenció del segell de Petita i Mitjana Empresa Innovadora i es crea i regula el Registre de la Petita i Mitjana Empresa Innovadora.
 • BOE - Resolució de 10 de juny de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 5 de febrer de 2015, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals, i de les comunitats autònomes que s'acullin al Fons de Finançament a comunitats autònomes.
 • DOGC - RESOLUCIÓ EMO / 1216/2015, de 3 de juny, per la qual es publiquen les dates afegides i / o substituïdes en el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2015 de diversos municipis.
 • DOGC - ORDRE EMO / 168/2015, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2016.
 • BOE - Ordre ESS / 1068/2015, de 3 de juny, per la qual es prorroguen els terminis per a la presentació de les sol·licituds i de remissió dels informes-proposta dels incentius corresponents a l'exercici 2014, a l'empara del Reial Decret 404 / 2010, de 31 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.
 • DOGC - Decret 83/2015, de 2 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques.
 • DOGC - Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.
 • BOE - Llei 6/2015, de 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya.
 • BOE - Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.
 • BOE - Decret-llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
 • BOE - Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal.
 • DOGC - LLEI 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
 • DOGC - LLEI 6/2015, de 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya.
 • BOE - Reial decret llei 6/2015, de 14 de maig, pel qual es modifica la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cinema, es concedeixen diversos crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en el pressupost de l'Estat i es s'adopten altres mesures de caràcter tributari.
 • DOGC - ORDRE EMO / 136/2015, de 7 de maig, de modificació de l'Ordre EMO / 347/2014, de 26 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2015 (DOGC núm. 6762, de 2014.02.12).
 • BOE - Ordre HAP / 861/2015, de 7 de maig, per la qual es modifica l'Ordre HAP / 2662/2012, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 696 d'autoliquidació, i el model 695 de sol·licitud de devolució, de la taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciòs-administratiu i social i es determinen lloc, forma, terminis i procediments de presentació.
 • DOGC - DECRET 66/2015, de 5 de maig, de modificació del Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre successions i donacions.
 • BOE - Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial.
 • BOE - Llei Orgànica 5/2015, de 27 d'abril, per la qual es modifiquen la Llei d'enjudiciament criminal i la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, per transposar la Directiva 2010/64 / UE, de 20 d'octubre de 2010, relativa al dret a interpretació ia traducció en els processos penals i la Directiva 2012/13 / UE, de 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació en els processos penals.
 • DOGC - ORDRE EMO / 94/2015, de 14 d'abril, de modificació de l'Ordre EMO / 347/2014, de 26 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2015 (DOGC núm. 6762, de 2014.02.12).
 • BOE - Ordre HAP / 723/2015, de 23 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2014 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.
 • BOE - Ordre HAP / 709/2015, de 22 d'abril, per la qual s'amplia el termini de presentació dels models 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136 i 216 corresponents al primer trimestre de 2015 o al mes de març de 2015.

----------- Analitzada en Seminari Intern de 01/04/2015 (amb interès pel 2015) ------------ 

En el 2015 

En el 2014

 • BOE - Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries.

B -MONOGRÀFICS

 1. REFORMA FISCAL

 NORMATIVA

ARTICLES I TREBALLS

  Reforma IRPF

  


 • Modificacions definitives IRNR - Quadre comparatiu. Document comparatiu en el que es recullen les principals novetats en l'Impost sobre la Renda de No Residents previstes en la Llei 26/2014, de 27 de novembre (BOE 28/11/2014), amb entrada en vigor l'1 de gener de 2015. Elaborat i facilitat per l'AEDAF. (Text en castellà)


Retencions

 

 

Reforma I.S.

 • Breus comentaris a la Llei 27/2014, per la qual s'aprova l’Impost sobre Societats. ATSA. Bofiper REAF.

 

Reforma IVA


Reforma ISD.


SEMINARIS

ANÀLISI DE LES NOVETATS FISCALS RELLEVANTS PER L’EXERCICI 2015. SEMINARI J. M. NOGUERA. APTTCB

AEDAF. JORNADA REFORMA FISCAL BCN 2014-12-11

IRPF: SANTIAGO TARINAS

IS. ANGEL MARÍA CENICEROS.

IVA: JORDI BERTRAN.

FISCALIDAD PATRIMONIAL: LUIS VIÑUALES.

APTTCB.  VARIS

IRPF: JUAN ROBLEDA.

IS: BAENA

IVA: JOSÉ MARÍA TOCORNAL.

AEDAF - CEF

AEDAF - CEF-  REFORMA FISCAL IRPF.

AEDAF - CEF -  REFORMA IS.

AEDAF - CEF - REFORMA IVA

C. SOCIETATS CIVILS

 

 

 

 

 

 

 

EL NOSTRE BLOG - blogatsa
ATSA - ANDORRA
PREMSA ECONÒMICA (C.E.C.)
I.P.C. - I.N.E.
CADASTRE
CALENDARI FISCAL 2017
CALENDARI LABORAL 2017
CNAE-2009
CONVENIS COLECTIUS
ZONA PRIVADA
 • Asociación Española de Asesores Fiscales

  Associat num. 1626
 • Economistas Asesores Fiscales

  Associat num. 4127
 • Tècnic Tributari

  Associat num. 1519
 • Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financera

  Associat
 • Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció

  Associat
GPI Software - Internet & Web Solutions

Distribuït per: Aplitec

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.

Acceptar